Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 2

Authors

Ana Proroković
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0003-1457-3515
Katica Lacković-Grgin
University of Zadar
Vera Ćubela Adorić
University of Zadar
Zvjezdan Penezić
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0002-9659-9876

Synopsis

Ideja da se na sustavan način prikupe i prikažu rezultati znanstveno istraživačkog rada vezanog uz izradu, adaptaciju i upotrebu različitih psihologijskih skala i upitnika, potakla je istraživače i suradnike Odjela za psihologiju u Zadru na izdavanje Zbirke psihologijskih skala i upitnika. Naime, paralelno s teoretskim i metodološkim dostignućima, u znanstvenom se okruženju već duže vrijeme može uočiti trend konstrukcije, evaluacije i primjene mnoštva raznovrsnih skala i upitnika kojima se pokušavaju mjeriti i kvantificirati različiti psihologijski konstrukti. Razloge ove ekspanzije možemo prepoznati u ekonomičnosti psihologijskih mjernih instrumenata koji se temelje na samoprocjeni, te činjenici da je to često i jedini mogući način operacionalizacije psihologijskih konstrukata. Nadalje, veliki broj ovih instrumenata ostaje slabo poznat i/ili nedostupan široj profesionalnoj i znanstvenoj javnosti stoga što većina njih završava u publikacijama ograničene diseminacije, dometi primjene su limitirani (primarno istraživački ciljevi), te nemaju karakter standardiziranog psihodijagnostičkog instrumenta. Osnovni cilj  publiciranja ove Zbirke bio je, dakle, olakšavanje rada potencijalnim korisnicima, te poticaji za istraživanja u različitim područjima psihologije. Prvi svezak,  izdat prije dvije godine, naišao je na vrlo dobru recepciju u stručnoj i znanstvenoj javnosti, te je u potpunosti opravdao polazišnu ideju i postavljene ciljeve. Slijedom iste logike, Uredništvo je odlučilo krenuti u izdavanje drugog dijela Zbirke, koji bi obuhvatio skale i upitnike nastale tijekom protekle dvije godine u sklopu rada na znanstveno istraživačkim projektima pri Odjelu za psihologiju u Zadru. U drugom svesku, nastojalo se ići korak naprijed, odnosno, postavljeni su nešto strožiji psihometrijski kriteriji, pokušala se izjednačiti evaluacijska razina pojedinih mjernih instrumenata, te su date ponešto iscrpnije informacije kako teorijske, tako i empirijske prirode.

 

 

 

Rezultat svega navedenog je izdavanje Zbirke psihologijskih skala i upitnika (svezak 2) u kojoj je prikazano 12 psihologijskih mjernih instrumenata koji se temelje na samoprocjeni i predstavljaju operacionalizirane mjere različitih psihologijskih konstrukata. Sadržajno, Zbirka pokriva vrlo raznorodna područja (psihologija ličnosti, razvojna, socijalna, zdravstvena i klinička psihologija). Upitnici i skale većinom su izvorno konstruirani na engleskom jeziku, a autori su ih preveli, prilagodili, te ispitali metrijske karakteristike. Analogno prvom svesku Zbirke,  prikazi pojedinih skala i upitnika pokušali su se sadržajno i tehnički ujednačiti na način da su logičkim slijedom prezentirane osnovne informacije o autoru skale, zatim teorijska pozadina konstrukta/predmeta mjerenja (definicija konstrukta,  polazišni model i način konstrukcije), uputa, način primjene i ciljna populacija, način bodovanja i formiranja rezultata, dostupni podaci o osnovnim metrijskim karakteristikama (osjetljivost, pouzdanost, valjanost), eventualne napomene i sugestije budućim korisnicima, popis glavnih referenci, te je na kraju priložena i sama skala/upitnik, u svojoj konačnoj formi.

Na kraju treba reći da, iako su mjerni instrumenti prikazani u Zbirci prvenstveno namijenjeni za korištenje u istraživačkom radu, neki od njih pokazuju izvrsne metrijske osobine, evaluacijska razina je dosta visoka, te ih je opravdano koristiti i u praktičnom radu psihologa različitih specijalnosti. Stoga se nadamo da će i drugi svezak Zbirke imati značajan doprinos u empirijskom, teorijskom i stručnom radu psihologa, te ujedno opravdati očekivanja većine potencijalnih korisnika.

Downloads

Published

March 18, 2019

Details about this monograph

ISBN-10 (02)

953-99229-4-1

Publication date of print counterpart (19)

2004

Date of first publication (11)

2019