Intervju za dijagnostiku poremećaja: u djetinjstvu i adolescenciji

Authors

Anita Vulić-Prtorić
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru

Synopsis

Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji – IDP je polustrukturirani intervju napravljen za prikupljanje anamnestičkih podataka i procjenjivanje trenutačnih i prošlih epizoda psihopatologije u djece i adolescenata prema kriterijima DSM-V klasifikacije. Za provođenje ovog intervjua potrebno je znanje iz područja razvojne psihopatologije i psihodijagnostike te poznavanje dijagnostičkih klasifikacijskih sustava. Priručnik je nastao u sklopu vježbi iz kolegija Uvod u kliničku psihologiju, Praktikum iz psihodijagnostike Razvojna psihopatologija na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. U izradi priručnika sudjelovali su studenti koji su u sklopu svojih seminarskih obveza prevodili tekstove te pomagali u tehničkoj obradi teksta. Kao temeljni okvir za izradu ovog priručnika poslužio je dijagnostički intervju Kiddie-Sads-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) autora Kaufmana i sur. (1996) iz kojeg je prevedena većina pitanja vezana za dijagnostiku poremećaja. Intervju je dostupan na stranici: http://www.psychiatry.pitt.edu/sites/default/ files/Documents/assessments/ksads-pl.pdf
Priručnik je namijenjen studentima psihologije, a cilj mu je omogućiti bolje razumijevanje psihičkih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji i upoznati studente s osnovnim koracima u provođenju dijagnostičkog intervjua s djecom i njihovim roditeljima.
Priručnik se sastoji od tri dijela: anamnestičkog intervjua, dijagnostičkog intervjua (koji je najopsežniji i ključni dio priručnika) i dodatka u kojem je popis nekih skala i upitnika za procjenu simptoma psihopatologije te popis relevantne literature.
Prvi dio, anamnestički intervju, započinje pitanjima o osnovnim podatcima o djetetu koji se prikupljaju iz razgovora s roditeljima ili djetetovim skrbnicima. Ove informacije mogu pomoći intervjueru u upoznavanju djetetovih životnih okolnosti. Potrebno je prikupiti anamnestičke podatke o zdravlju i razvoju djeteta jer ove informacije mogu biti od pomoći prilikom stvaranja diferencijalnih dijagnoza.
Drugi dio, dijagnostički intervju, sadrži pitanja o simptomima 16 psihičkih poremećaja s kojima se psiholozi najčešće susreću u radu s djecom i adolescentima. U ovom priručniku nisu navedeni svi poremećaji iz DSM-V niti su za svaki poremećaj navođeni svi kriteriji iz DSM-V. Pretpostavlja se da će osoba koja provodi intervju imati potrebna znanja iz razvojne psihopatologije, kao i da će biti upoznata s dijagnostičkim klasifikacijskim sustavom. Za potrebe ovog priručnika navode se samo neki kriteriji kao podsjetnik za postavljanje pitanja. Nadalje, pitanja u priručniku formulirana su tako da slijede opise kliničkih slika, s isticanjem kliničke značajnosti u ispoljavanju određenih skupina simptoma. Sastavni dio su i skale procjene.
Na kraju priručnika naveden je popis nekih skala i upitnika za procjenu simptoma psihopatologije, a koje se mogu koristiti kao značajan izvor informacija za područja koja se propituju intervjuom. Također, u popisu literature mogu se naći relevantne informacije za područje razvojne psihopatologije koja se preporuča studentima.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

April 21, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-331-181-4

Date of first publication (11)

2018