Acta Iadertina

Razlike u socijalnim vještinama i kompetenciji prosvjetnih radnika u školama i dječjim vrtićima u odnosu na odabrane socio-demografske varijable

Sažetak

Uspješan prosvjetni radnik mora, uz profesionalnu (stručnu), posjedovati i socijalnu kompetenciju(emocionalne i socijalne vještine). Cilj istraživanja je utvrđivanje razlika u socijalnim vještinama ikompetencijama prosvjetnih radnika Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona u odnosuna: dob, radni staž, stupanj obrazovanja te vrstu zanimanja prosvjetnog radnika. Ispitana su272 sudionika različitih prosvjetnih profila iz privatnih ili javnih odgojno-obrazovnih ustanova,primjenom Upitnika odgojiteljskih kompetencija te Inventara socijalnih vještina. Utvrđeno jepostojanje statistički značajnih razlika u skupu socijalnih vještina i kompetenciji, prema sociodemografskimobilježjima: stupnju obrazovanja sudionika, dobi, radnom iskustvu i vrstizanimanja. Sudionici dobne grupe u rasponu 31 - 40 godina imaju najveću emocionalnu kontrolu.U emocionalnoj i socijalnoj kontroli prednjače sudionici s visokom stručnom spremom. Radnonajneiskusniji sudionici superiorni su u vještinama emocionalne kontrole i socijalne izražajnosti.Direktori su superiorni u odnosu na ostale profile zanimanja u socijalnoj izražajnosti i socijalnojkontroli. Stoga programe treninga socijalnih vještina treba prilagoditi socio-demografskomprofilu prosvjetnog radnika.

Podijeli članak Preuzimanje podataka za citiranje Povezani podaci

Literatura

Baumeister, R.F., Campbell, J.F., Krueger, J.I. i Vohs, K.D. (2003) Does High Self-Esteem

Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, Or Healthier Lifestyles?

Psychological Science In The Public Interest, 4 (1), str. 112-123.

Derksen, I., Kramer, I. i Katzko, M. (2002) Does a self-report measure for emotional

intelligence assess something different than general intelligence? Personality and Individual

Differences, 32 (1), str. 37-48.

European Parliament and the Council of the European Union (2006) Key competences

for lifelong learning – a European reference framework, Official Journal of the European

Union, 394, str. 13-18.

Kostović-Vranješ, V., Ljubetić, M. (2008) „Kritične točke“ pedagoške kompetencije

učitelja, Život i škola, 20 (56), str. 147-162.

Kuhar, A., Sindik, J. (2011) Povezanost emocionalne kompetencije s odgojiteljskim radom,

Naša škola, 57 (227), str. 89-114.

Perrewé, P.L. i Ganster, D.C. (ur.) (2010) Research in occupational stress and well

being. Volume 8: New Developments in Theoretical, Conceptual, and Methodological

Approaches to Job Stress, UK, Emerald.

Riggio, E.R. (1986) Assessment of Basic Social Skills, Journal of Personality and Social

Psychology, 51 (3), str. 649-660.

Riggio, R.E., Throckmorton, B. i DePaula, S. (1990) Social Skills and Self-Esteem,

Personality and Individual Differences, 11 (8), str. 799-804.

Riggio, R.E., Watring, K.P. i Throckmorton, B. (1993) Social Skills, Social Support and

Psychological Adjustment, Personality and Individual Differences, 15 (3), str. 275-280.

Riggio, H.R. (2000) Measuring attitudes toward adult sibling relationships: The Lifespan

Sibling Relationship Scale, Journal of Social and Personal Relationships, 17 (6), str. 707-

Riggio, R.E. (2005) The Social Skills Inventory (SSI): Measuring nonverbal and social

skills. U: V. Manusov (ur.), The sourcebook of nonverbal measures: Going beyond words,

Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, str. 25-33.

Sindik, J. (2009) Jesu li profesionalci socijalno kompetentni? Dijete Vrtić Obitelj, 54, str.

-11.

Vlada Republike Hrvatske (2009) Hrvatski kvalifikacijski okvir, osnovni pojmovi,

URL: (http://www.vlada.hr/hr/aktualne_teme_i_projekti /aktualne_teme/hko_ hrvatski_

kvalifikacijski_okvir/osnovni_pojmovi), posjećeno 17. 10. 2009.

Živčić- Bečirević, I. i Smojver-Ažić, S. (2005) Izvori stresa na poslu odgajatelja u dječijim

vrtićima, Psihologijske teme, 14 (2), str. 3-13.

Metrika članka

Učitavanje metrike ...

Metrics powered by PLOS ALM

Povratne poveznice

  • Trenutno nema povratnih poveznica.