Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Smjernice za autore

UPUTE AUTORIMA

Časopis objavljuje samo članke koji se recenziraju te izlazi dva puta godišnje.
Recenzirani članci kategoriziraju se u sljedeće kategorije:
• izvorni znanstveni članak – original scientific paper
• prethodno priopćenje – preliminary report
• pregledni članak – review
• izlaganje sa znanstvenog skupa – conference paper
• stručni članak – professional paper
Izvorni znanstveni članak sadrži do sada još neobjavljena izvorna istraživanja iskazana na objektivno provjerljiv način.
Prethodno priopćenje sadrži nove rezultate (znanstvenih) istraživanja, koji zahtijevaju brzo objavljivanje. Ne mora omogućiti provjeru iznijetih rezultata.
Pregledni članak mora biti originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojemu autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti naglašena uloga autorovog izvornog doprinosa u tom području u odnosu na već publicirane radove, kao i pregled tih radova.
Izlaganje sa znanstvenog skupa, prethodno referirano na takvom skupu mora biti objavljeno u obliku cjelovitog članka i to samo u slučaju ako nije prije toga objavljeno u zborniku skupa.
Stručni članak sadrži korisne priloge iz određene struke i ne mora predstavljati izvorna istraživanja.


Konačnu odluku o kategoriji tekstova donosi Uredništvo na osnovi recenzija. Recenzenti su znanstvenici iz polja (ili grane) koju autor/i članka obrađuju. Pritom se provode dvostruke slijepe recenzije. Autori trebaju postupiti prema uputama recenzenata te cjelokupni tekst urediti prema važećim propozicijama časopisa. Autori članka dobivaju od Uredništva po jedan primjerak broja Acte Iadertine u kojem je njihov rad objavljen.


Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise. Autori su obvezni kod dostavljanja rada priložiti izjavu da istovjetan rad ili isti rad u skraćenom ili proširenom obliku nije prethodno publiciran. Radovi se prihvaćaju tijekom čitave godine te se dostavljaju u elektroničkom obliku na  elektroničku adresu:
doc. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić: mkarama@unizd.hr - glavna i odgovorna urednica.


Rad treba biti uređen prema sljedećim propozicijama:


Sažetak: uz rad treba priložiti sažetak i ključne riječi (od tri do najviše šest ključnih riječi koje nisu sadržane u naslovu rada) na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak treba iznositi između 200 i 300 riječi te upućivati na cilj rada, korištenu metodologiju i dobivene rezultate.
Tekst: word-ov dokument, dvostruki prored (30 redaka na stranici) u standardnom računalnom pismu Times New Roman i veličini fonta 12. Sve stranice trebaju biti uredno numerirane. Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog/engleskog književnog jezika. Članci mogu biti pisani na hrvatskom ili engleskom jeziku uz sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. Poželjan opseg znanstvenih i stručnih radova (uključujući sažetak s istaknutim ključnim riječima, bibliografiju i mjesta za tablične/grafičke priloge) iznosi između jednog i dva autorska arka (od 16 do 32 tipkane stranice). U dogovoru s glavnim i odgovornim urednikom opseg članka smije biti i veći. Na prvoj stranici rada treba pisati naslov rada ispisan velikim slovima, ime(na) i prezime(na) autora i naziv ustanove i/ili njene sastavnice kojem je (su) autor(i) zaposlen(i) te kontakt e-mail adrese.
Grafički prilozi: slike, grafički prikazi i tablice moraju biti izražene u crnim, bijelim i sivim tonovima i nalaziti se na odgovarajućem mjestu u tekstu. Svaka slika, grafički prikaz i tablica moraju imati oznaku „Slika/Dijagram/Tablica“, nakon toga numeraciju koja započinje od prvoga do posljednjega priloga toga tipa u tekstu. Naslovi slika i grafičkih prikaza trebaju se nalaziti ispod slika i grafičkih prikaza, dok se naslovi tablica trebaju nalaziti iznad tablica.
Referiranje i literatura: popis svih bibliografskih jedinica u literaturi potrebno je numerirati.  Primjenjuje se harvardski sustav referiranja i navođenja bibliografskih jedinica. U popis literature potrebno je uvrstiti samo one bibliografske jedinice temeljem kojih je rad napisan te na koje se  autor u tekstu neposredno referira. Ako se u radu navode tuđe misli, rečenice ili sintagme, izvor je potrebno navesti u tekstu, a ne u bilješkama na dnu stranice ili na kraju rada (npr. Bašić, 2011: 19). Popis literature potrebno je navesti abecednim redom po prezimenima autora. Za internetske izvore potrebno je navesti datum preuzimanja izvora.


Primjeri navođenja literature:


a) knjiga
Slunjski, E. (2015). Izvan okvira. Zagreb: Element d.o.o.
Rijavac, M., D. Miljković. (2015).
Pozitivna disciplina u razredu. Zagreb: IEP–D2.


b) poglavlje u knjizi
Bašić, S. (2015). Svrha i osnovna obilježja pedagoškog odnosa. U: Opić, S., V.
Bilić, M. Jurčić (ur.).
Odgoj u školi. (1144). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

c) članak u časopisu
Vrcelj, S. (2016). Izazovi kojima su pedagozi izloženi u savjetodavnom radu – globalizacijski kontekst i (anti)vrijednosti, Školski vjesnik. 65 (4): 5974.


d) članak u zborniku radova
Nenadić Bilan, D. (2014). Kreativnost u Reggio pedagogiji. U: Bacalja, R., K. Ivon (ur.). Dijete i estetski izričaj (736). Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja.


e) doktorska disertacija
Bognar, B. (2008). Mogućnost ostvarivanja uloge učitelja – akcijskog istraživača posredstvom elektroničkog učenja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


f) internetski izvori (navode se na kraju popisa literature)
URL1: Osiguranje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.mzo.hr/hr/rubrike/osiguranje-kvalitete (pristupljeno 18. ožujka 2018.).

Uvjeti za predaju priloga

Sve prijave moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve.

Izjava o privatnosti

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.