U časopisu se objavljuju radovi koji podliježu najmanje dvjema dvostruko anonimiziranim recenzijama, a svrstavaju se u sljedeće kategorije:

  1. izvorni znanstveni članak (original scientific paper) – izvorno znanstveno djelo u kojem su izneseni novi rezultati fundamentalnih ili primijenjenih istraživanja
  2. prethodno priopćenje (preliminary communication) – znanstveni članak koji obavezno sadrži jednu ili više znanstvenih informacija, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućile čitatelju provjeru iznesenih znanstvenih spoznaja
  3. pregledni članak (review) – donosi, na temelju literature, cjelovit prikaz dosadašnjih znanja o nekoj temi nastojeći objasniti trenutačno razumijevanje te teme.
  4. stručni članak (professional paper) – sadrži znanja relevantna za određenu struku, ali nema obilježja znanstvenosti tj. ne donosi originalne rezultate autora istraživanja nego rabi već objavljene rezultate koje autor usustavljuje i objašnjava.

U načelu prilozi ne mogu biti veći od 32 kartice teksta (60.000 znakova; dva autorska arka), a broj priloga (slike, karte, table i sl.) treba biti primjeren opsegu rukopisa.

Kategoriju rada koja se objavljuje u zaglavlju članka utvrđuje uredništvo časopisa na temelju dviju recenzija (po potrebi i više). Ostali rukopisi i prilozi (prikazi, životopisi, bibliografije itd.) svrstavaju se u povremene rubrike časopisa.