Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Smjernice za autore

Časopis “Ars Adriatica” izlazi jednom godišnje, a članci su pisani na hrvatskom, engleskom ili jednom od svjetskih jezika. Prilozi se dostavljaju Uredništvu putem Morepress sustava (https://morepress.unizd.hr/journals/arsadriatica), na e-mail adresu Uredništva: arsadriatica@gmail.com ili eventualno poštom na adresu Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV. 2, 23000 Zadar. Prilozi se dostavljaju pisani u MS Wordu. Likovni prilozi dostavljaju se kao zasebni dokumenti (JPEG ili TIFF format, najmanje 300 DPI). Bilješke treba oblikovati kao krajnje (endnotes), a ne podnožne (footnotes), veličinom fonta 10. Stoljeća se pišu arapskim brojkama. Opseg članka treba načelno ograničiti do dvadeset i pet kartica teksta te desetak ilustracija. Rad treba sadržavati: ime i prezime autora, puni naziv i adresu ustanove te e-mail adresu za kontakt, naslov, kratki uvodni sažetak (abstract) koji će biti preveden na engleski jezik, 6 do 7 ključnih riječi, te naslove grafičkih priloga na jeziku članka. Ukoliko su likovni prilozi preuzeti iz drugih izdanja treba navesti izvor prema dolje navedenim pravilima citiranja. Uz prijedlog za objavu kojeg dostavljaju s materijalom, autori prilažu i potpisanu izjavu o izvornosti članka i izvora iz kojih su preuzete ilustracije, te preuzimaju pravnu odgovornost u slučaju sporova oko autorskih prava. Članci i recenzije se ne honoriraju.

Molimo autore da se kod citiranja literature pridržavaju sljedećih tehničkih uputa: PRVO CITIRANJE a) Monografske publikacije: IME I PREZIME autora, Naslov: eventualan podnaslov ili dopunska referenca (italic), mjesto izdanja, godina izdanja te brojevi stranica. Npr. WOLFGANG WOLTERS, Architettura e ornamento, La decorazione nel Rinascimento veneziano (italic), Verona, 2007., 98, 102–104. b) Prilozi/članci u časopisima: IME I PREZIME autora, Naslov članka, Naziv časopisa (italic), broj (godina izdanja), stranice. Npr. DAVOR DOMANČIĆ, Inventar umjetnina franjevačkog samostana u Hvaru iz 1671. godine, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (Petriciolijev zbornik II.) (italic), 35 (1996.), 289–316. c) Prilog u zborniku radova, poglavlje u knjizi ili katalogu: IME I PREZIME autora, Naslov priloga ili poglavlja, u: Naslov djela: Podnaslov (italic), (urednik ili više njih s naznakom ur.), mjesto izdanja, godina izdanja, stranice. Npr. STANKO KOKOLE, A Venetian Work by Giorgio da Sebenico: New Attribution, u: HISTORIA ARTIS MAGISTRA: Amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata (italic), (ur. Renata Novak Klemenčič, Samo Štefanac), Ljubljana, 2012., 153–164. PONOVLJENO CITIRANJE Pri ponovljenom citiranju potrebno je navesti: IME I PREZIME autora, u zagradama broj bilješke u kojoj se referenca prvi puta pojavila, broj stranice. Kada se citira više radova jednog autora iz iste bilješke, uz godinu je potrebno navesti i godine izdanja razdvojene točkom–zarezom, odnosno godine izdanja dopunjene slovima abecede, ukoliko je riječ o istodobnim publikacijama. Kod pisanja zagrada u zagradama, koristiti kose crte. Npr. IVO PETRICIOLI (bilj. 4), 36–39, 58. ili (RADOSLAV TOMIĆ /bilj. 16, 1997./, 55; /bilj. 16, 2003./, 169). Arhivski izvori navode se na sljedeći način: Prvo citiranje: Državni arhiv Zadar (dalje DAZd), Zadarski bilježnici (dalje ZB), Raymundus de Modiis, B un, F I, fol. 390v. Daljnja citiranja: DAZd, ZB, Raymundus de Modiis, B un, F I, fol. 390v.

Uvjeti za predaju priloga

Sve prijave moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve.

  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  • URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  • Ako predajete za stručno recenziranu rubriku časopisa, upute u Kako osigurati anonimnost recenzije se moraju slijediti.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.