Novi uvid u jezik objavljivanja u hrvatskim znanstvenim časopisima iz humanističkih znanosti

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mirjana Bautović
Darija Omrčen

Sažetak

Cilj istraživanja je bio analizirati jezik objavljivanja u časopisima klasificiranima u humanističke znanosti na Hrčku, portalu hrvatskih znanstvenih časopisa. Časopisi su prema domeni bili kategorizirani u tri skupine: monodisciplinarni, unutarpodručni te međupodručni. Većina je časopisa uključenih u skupinu humanističkih znanosti radove objavljivala isključivo ili uglavnom na hrvatskome jeziku, dok je drugi najčešći jezik na kojemu se objavljuju radovi bio engleski. Dobiveni rezultati ukazuju na dva trenda u hrvatskim znanstvenim časopisima. S jedne strane, časopisi nastoje distribuirati istraživačke rezultate na međunarodnoj razini, što podrazumijeva to da radovi budu objavljeni na engleskome ili nekome drugom jeziku koji govori veliki broj ljudi. S druge pak strane, valja sačuvati kulturalnu tradiciju a jedan je od načina da se to postigne objavljivanje na standardnome hrvatskom jeziku. Zanimljivo je da činjenica da su u časopisu objavljeni radovi na engleskome jeziku nije utjecala na uključivanje časopisa u citatnu bazu Web of Science. Na kraju je, također s obzirom na tri domene časopisa, analiziran jezik na kojemu su bili nazivi časopisa, i to za cijeli uzorak, kao i za poduzorak časopisa indeksiranih u Web of Science. Rezultati su pokazali da su u oba slučaja nazivi časopisa bili najčešće na hrvatskome jeziku.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Izvorni znanstveni članak