Smjernice za autore

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

Prijava rada

Libellarium izlazi dva puta godišnje. Uredništvo prima radove tijekom cijele godine. Uredništvo prima radove na hrvatskom i engleskom jeziku.

Rukopisi se predaju kroz elektronički sustav za predaju radova na adresi 

https://morepress.unizd.hr/journals/index.php/libellarium/about/submissions.

Prilikom registracije u sustav autori se mole da dodaju svoj ORCID ID ako ga imaju. 

Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise. Prijava rukopisa za objavljivanje usklađena je s Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03). Time autor jamči da poslani rad predstavlja njegov originalni rukopis, da ne krši autorska prava te strogo poštuje pravila znanstvene metodologije u pogledu citiranja tuđih izvora i navoda. Šaljući tekst za objavljivanje, autor prenosi pravo prvog objavljivanja rada na Izdavača časopisa i potvrđuje činjenicu da tekst nije bio ranije tiskan niti je pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.

Opseg i oblikovanje rada

Opseg rada treba biti između jednog i dva autorska arka (do 57 600 slovnih znakova s prazninama). U iznimnim slučajevima, uredništvo može prihvatiti i duže radove.

Uz rad, u odvojenom dokumentu, potrebno je, na hrvatskom i engleskom jeziku navesti:

  • naslov,
  • ime i prezime autora, zvanje autora
  • ORCID (ako postoji)
  • adresu elektroničke pošte autora,
  • ustanovu zaposlenja.

Rad treba sadržavati sažetak, uvod, središnji dio teksta s podnaslovima, zaključak i popis literature. Mora biti pisan fontom Times New Roman, veličine 12 točaka, proreda 1,5, obostranog poravnanja.

Strukturirani sažetak

Strukturirani sažetak na hrvatskome i engleskome jeziku (200 do 300 riječi) treba sadržavati 4-7 elemenata:

    Cilj (obavezno) / Purpose 
    Pristup/metodologija/dizajn (obavezno) / Approach/methodology/design 
    Rezultati (obavezno) / Findings 
    Ograničenja (ako je primjenjivo) / Research limitations/implications 
    Praktična primjena (ukoliko je primjenjivo) / Practical implications 
    Društveni značaj (ako je primjenjivo) / Social implications 
    Originalnost/vrijednost (obavezno) / Originality/value 

Uz sažetak treba navesti do pet ključnih riječi, odnosno pojmova koji pomažu u klasifikaciji rada. Ključne riječi neka budu poredane abecedno i odvojene zarezom. 

Uređivanje teksta

Numeriranje poglavlja. Poglavlja u radu numeriraju se arapskim brojevima (1., 2., 2.1., 2.2., itd.). Trebaju biti istaknuti boldom (podebljanim slovima). Podnaslovi neka uz to budu stavljeni i u kosa slova – italic. 

Slike i tablice. Tablice i slike unutar teksta trebaju biti numerirane redoslijedom pojavljivanja. Svaka tablica i slika trebaju biti opisane na način da budu čitljive i izvan konteksta. Opisi tablica trebaju se nalaziti iznad tablice, a opisi slika trebaju biti ispod slike. Valja izbjegavati nazive graf, grafikon, fotografija, shema, dijagram i sl. te umjesto njih koristiti izraz 'slika', a vrstu istaknuti u opisu. Unutar dijela teksta koji se odnosi na pojedinu tablicu ili sliku potrebno je u zagradi navesti o kojoj se tablici ili slici radi. Npr. (Slika 1) ili (vidi Tablicu 2).

Ilustracije (uključujući fotografije, karte, tablice, grafikone i sl.) se predaju odvojeno (JPG, TIFF) zadovoljavajuće rezolucije. U tekstu rada označuje se mjesto za ilustraciju. 

Izravni citati. Izravne citate u tekstu treba koristiti štedljivo, i samo kad je neophodno nužno iskazati neku misao riječima izvornog autora. Svi izravni citati trebaju u narativnom tekstu prvo biti najavljeni od strane autora priloga (treba pojasniti razloge odluke da se nešto direktno navede), te po završetku citata prokomentirani (pojasniti što je izvorni autor u tom citatu mislio reći). Citate koji iznose do 10-ak riječi treba navesti unutar teksta uobičajenim tipom slova i staviti u znakove navoda. Ukoliko je citat opsežniji, treba ga izdvojiti iz cjeline teksta kao poseban ulomak jednostrukog proreda (uvući lijevu i desnu marginu za 1 cm), manjom veličinom slova (11).

Citiranje

Objasnidbene bilješke navode se na dnu stranice (footnotes), a bibliografske bilješke (citati), sukladno uputama za citiranje (Chicago Citation Style, Author-Date), u tekstu (in-line citation). Bibliografija se navodi na kraju rada. Pri navođenju bilježaka i bibliografije treba koristiti tzv. Chicago Manual of Style, Author-Date System. Za način citiranja literature na kraju rada, kao i navođenje literature u zagradama u samome radu detaljnije vidjeti u: https://librarybestbets.fairfield.edu/citationguides/chicagoauthor-date. Iznimka od navedenog pravila navođenja bilješki su arhivski izvori, koji se uvijek navode u bilješkama na dnu stranice. 

Uredništvo potiče autore da se uvidom u objavljene priloge u Libellariumu detaljnije informiraju o oblikovanju i uređivanju vlastitih radova.

Izjava o privatnosti

Osobni podaci i adrese e-pošte pohranjeni unutar mrežnog sjedišta koristit će se isključivo u svrhu objave časopisa te se neće koristiti u druge i svrhe i distribuirati trećim stranama.