Autorska prava

Časopis Libellarium omogućuje otvoreni pristup radovima neposredno nakon njihove objave. Časopis ne naplaćuje troškove autorima ni prije niti nakon objave radova, te ne naplaćuje čitateljima za čitanje i/ili preuzimanje radova.
Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti u bilo koju svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Prava na korištenje radova definirana su licencijom Creative Commons CC BY 4.0. Korisnici radove smiju besplatno čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, prerađivati ili koristiti ih na druge zakonite načine, uz ispravno navođenje izvornika i nekomercijalnu svrhu uporabe.

Autori mogu samostalno pohranjivati post-print verzije radova odnosno izdavačeve verzije radova (tj. finalne recenzirane verzije) u institucijske i tematske repozitorije uz navođenje časopisa i DOI broja kao reference.

Izjava o objavljivanju

Autori odobravaju objavljivanje svojih radova u časopisu koja će biti otvoreno dostupna na mrežnim stranicama časopisa, tj. izdavačkoj platformi Morepress te na portalu Hrčak.

Sav sadržaj objavljuje se pod licencijom CC-BY.