Izjava o izdavačkoj etici i nesavjesnost

IZJAVA O IZDAVAČKOJ ETICI I NESAVJESNOST

Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti je znanstveni časopis u dijamantnom otvorenom pristupu koji zajednički objavljuju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta, Osijek, Hrvatska. Libellarium je časopis s dvostruko slijepom recenzijom. Izdavačka se etika odnosi na sve dionike u procesu nastanka časopisa: autore, recenzente i urednike. Cilj mu je povećati kvalitetu časopisa i pomoći autorima, recenzentima i urednicima u rješavanju etičkih pitanja. Primarna mu je svrha ukazati na najbolju praksu znanstvenog objavljivanja.

U nastavku se navode odgovornosti autora, recenzenata i urednika, koji se temelje na COPE Kodeksu ponašanja za urednike časopisa (the COPE Code of Conduct for Journal Editors).

ODGOVORNOSTI AUTORA

1. Standardi izvješćivanja

Autori rezultate svog istraživanja moraju prezentirati točno te objektivno razložiti znanstveni doprinos istraživanja. Pritom trebaju slijediti smjernice časopisa za prijavu rukopisa dostupne na mrežnim stranicama časopisa (Uvjeti za predaju priloga i Smjernice za autore).    

2. Izvornost

Autori moraju jamčiti da je njihov rad u potpunosti originalan te rezultat njihova vlastitog istraživanja.   

3. Višestruko objavljivanja istog priloga

Autori ne smiju prijaviti rad koji je u procesu razmatranja za objavljivanje u nekom drugom časopisu jer časopis takve priloge ne prihvaća. Slanjem rukopisa autori potvrđuju da se predani rukopis ne razmatra za objavljivanje drugdje. Također se očekuje da autor neće objavljivati ​​rezultate svog istraživanja u više od jednog časopisa. 

4. Etičko ponašanje u istraživanju i upućivanje na izvore

Prijavom rukopisa autori potvrđuju da je istraživanje na kojem se prilog temelji provedeno u skladu s etičkim načelima te da su u prikazivanju rezultata poštivani profesionalni standardi. Autori trebaju navesti sve izvore podataka korištene u istraživanju i citirati publikacije koje su u radu korištene. Svi izvori, kao i bibliografija na kraju rada, trebaju biti citirani u skladu s Chicago Manual of Style, kako je navedeno u Smjernicama za autore – Citiranje.   

5. Autorstvo

Autorima se smatraju oni koji su dali značajan doprinos konceptu, oblikovanju, provedbi istraživanja ili interpretaciji rezultata istraživanja. Ostali koji su doprinijeli radu moraju biti navedeni kao koautori. Oni koji su sudjelovali u samo određenim aspektima istraživačkog rada, trebaju biti imenovani u posebnoj zahvali. Svi autori moraju jamčiti da su suglasni s dostavljenom verzijom rukopisa, kao i s time tko će od njih biti naveden kao koautor.  

6. Značajne pogreške u objavljenim djelima

Ako autori u bilo kojem trenutku otkriju značajnu pogrešku ili netočnost u prilogu koje je predan na razmatranje za objavu u Libellariumu ili je već objavljen, pogrešku ili netočnost moraju prijaviti urednicima. 

ODGOVORNOSTI RECENZENATA

1.     Doprinos uredničkim odlukama

Dvostruka slijepa recenzija pomaže urednicima u donošenju odluke o objavljivanju priloga, a kroz urednikovu komunikaciju s autorom može također pomoći u poboljšavanju kvalitete priloga. Recenzenti ne znaju identitet autora, budući da se svi identifikacijski podaci uklanjaju iz dokumenta prije slanja na recenziju. Komentari recenzenata urednicima su povjerljivi i anonimni su prije prosljeđivanja autoru. Imena recenzenata ostaju strogo povjerljiva, a njihov identitet poznat je samo glavnom uredniku i zamjeniku glavnog urednika. 

  1. Vremenski okvir

Svaki recenzent koji se osjeća nekompetentnim za recenziju dodijeljenog mu rukopisa ili zna da će pravovremena recenzija biti nemoguća, treba odmah obavijestiti urednike kako bi se mogli kontaktirati alternativni recenzenti.

3.     Povjerljivost

Svi rukopisi primljeni na recenziju smatraju se povjerljivim dokumentima. Ne smiju se pokazivati ​​drugima niti o njima s nekim raspravljati, osim ako urednici to dozvole. 

4.     Standardi objektivnosti

Svi rukopisi moraju biti objektivno recenzirani, a recenzenti bi trebali svoje mišljenje jasno izraziti i potkrijepiti argumentima. Osobna kritika autora je neumjesna.

5.     Upućivanje na izvore

Recenzenti moraju voditi računa o tome da su autori uputili na sve izvore podataka korištene u istraživanju i ispravno ih citirali. Utvrde li sličnost ili preklapanja između rukopisa koji se razmatraju ili s bilo kojim drugim objavljenim radom o kojem recenzenti imaju osobna saznanja, moraju odmah na to upozoriti urednike časopisa.

6.     Objava podataka i sukob interesa

Informacije ili ideje dobivene putem recenzije moraju se čuvati u tajnosti i ne smiju se koristiti u osobne svrhe. Recenzenti ne bi trebali razmatrati rukopise u kojima su u sukobu interesa koji proizlaze iz konkurentskih, suradničkih ili drugih odnosa ili veza s bilo kojim od autora, tvrtki ili institucija povezanih s konkretnim rukopisom.

ODGOVORNOST UREDNIKA

1.     Odlučivanje o objavljivanju

Svaki predani rukopis najprije ocjenjuju urednici časopisa (glavni urednik i zamjenik glavnog urednika) koji odlučuju je li prikladan ili ne za razmatranje za objavljivanje u Libellariumu. Nakon početne evaluacije, svim se rukopisima provjerava izvornost, koristeći se pritom odgovarajućim alatima (Turnitin-om, internetskim servisom za otkrivanje sličnosti). Nakon toga, rukopisi se prosljeđuju dvama neovisnim vanjskim recenzentima na dvije odvojene slijepe recenzije. Svaki recenzent daje preporuku o objavi rukopisa koja može biti: rukopis se prihvaća, rukopis se treba neznatno doraditi, rukopis je potrebno značajno doraditi ili rukopis se odbija. Recenzentski postupak traje oko 3 do 4 tjedna (do 30 dana). 

2.     Nepristranost

Zadatak je urednika da svaki primljeni prilog bude pregledan s obzirom na njegov intelektualni sadržaj, bez diskriminacije s obzirom na spol, rod, rasu, vjeru, državljanstvo, politička uvjerenja itd. autora. 

3.     Povjerljivost

Urednici moraju osigurati povjerljivost podataka koji se tiču autora i zaprimljenog rukopisa. Urednici ne smiju odati podatke o zaprimljenom rukopisu nikome osim autorima, recenzentima i potencijalnim recenzentima, a, prema potrebi, i članovima Uredničkog odbora. 

4.     Povjerljivost podataka i sukob interesa

Urednici časopisa neće koristiti neobjavljene materijale iz dostavljenih priloga za svoje istraživanje bez pisanog pristanka autora.  

5.     Mjere postupanja protiv neprimjerenog i neetičkog ponašanja

U slučaju etičkih pritužbi ili sukoba, glavni urednik će postupiti u skladu s pravilima časopisa i dati autorima mogućnost da se o svim pritužbama očituju. Sve pritužbe treba ispitati bez obzira na to kada je rad odobren za objavljivanje. Dokumentaciju vezanu uz pritužbe treba sačuvati. Ovisno o stupnju neprimjerenog i neetičkog ponašanja, treba primijeniti odgovarajuće mjere. Kada se neprimjereno ponašanje potvrdi, izdat će se obavijest o povlačenju konkretnog rada, a sve uključene instance bit će obaviještene.