Nastava stranih jezika: suvremeni pristup, teorija i praksa

Authors

Sandra Hadžihalilović, Sveučilište u Zadru; Eugenija Ćuto, Sveučilište u Zadru; Danijela Beršić Antić, Sveučilište u Zadru; Dominika Boron, Instytut Filozofii UMCS Lublin; Rafaela Božić, Sveučilište u Zadru; Helena Burić, Filozofski fakultet u Splitu; Наталия Владимировна Чуйкина, Институт гуманитарных наук Таллиннский университет, Таллинн; Наталия Пятрасовна Дмитренко, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова; Наталия Калох Вид, Филологический факультет, Университет г. Марибор,; Andrea Knežević, Sveučilište u Zadru; Josipa Korljan Bešlić, Filozofski fakultet u Splitu; Ирина Моисеенко, Таллиннский университет; Наталия Мальцева-Замковая, Таллиннский университет; Maja Pandžić, Sveučilište u Zadru; Matea Stanović; Ivana Zovko, Sveučilište u Zadru; Petra Špadić, Sveučilište u Zadru

Synopsis

Odjel za rusistiku Sveučilišta u Zadru u 2019. godini ispraća u mirovinu
dugogodišnju i dragu nam kolegicu Vesnu Krnetu, višu lektoricu. Tim
povodom Odjel je odlučio osvrnuti se na njezin dugogodišnji rad te joj
posvetiti zbornik Nastava stranih jezika – suvremeni pristup, teorija i
praksa.
Prilozi koji se nalaze u ovom zborniku pisani su ponajprije radi
obilježavanja njezina nastavnog rada, ali i doprinosa unapređenju nastave
stranih jezika. Tematske cjeline posvećene su sljedećim područjima:
perspektive učenja i poučavanja stranih jezika, lingvodidaktički opis stranih
jezika u udžbenicima nove generacije, nacionalni identitet i međukulturna
komunikacija, strani jezici i interdisciplinarnost, suvremene tehnologije
u nastavi stranih jezika, ovladavanje inim jezikom, metodika nastave
stranih jezika.
Dugogodišnji rad kolegice Krnete vrlo je važan za današnji Odjel za
rusistiku (nekadašnji Odsjek za ruski jezik i književnost Odjela za kroatistiku
i slavistiku) jer je svojim marljivim radom i izuzetnom predanošću poslu i
studentima sudjelovala u njegovu razvoju i osamostaljenju dugi niz godina.
Ovom prigodom zahvaljujemo autorima, među kojima su kolege s
Odjela, kolege s drugih inozemnih i tuzemnih sveučilišta te bivši studenti,
koji su svojim prilozima odali počast njezinu radu i upozorili na izazove s
kojima se susrećemo u nastavi stranih jezika danas. Također zahvaljujemo
recenzentima na strpljenju i objektivnim ocjenama kojima su doprinijeli
kvaliteti radova i zbornika u cijelosti.

Chapters

 • SEMIOTIČKA ANALIZA TEKSTA U BAJKAMA
  Danijela Beršić Antić
 • СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В РУССКОМ И ХОРВАТСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ)
  Matea Stanović
 • MALI KOMAD RAJA
  PRIPREMA SCENARIJA I SNIMANJE FILMA KAO METODA POUČAVANJA RUSKOG JEZIKA
  Maja Pandžić
 • ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ УЧЕБНИКА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
  Ирина Моисеенко, Наталия Мальцева-Замковая
 • HETEROPREDODŽBE I AUTOPREDODŽBE U UČENJU HRVATSKOGA KAO INOG JEZIKA I KULTURE:
  PRILOG RAZVIJANJU MEĐUKULTURNIH KOMPETENCIJA NA PRIMJERU STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU
  Josipa Korljan Bešlić
 • MEĐUKULTURNA KOMUNIKACIJSKA KOMPETENCIJA NASTAVNIKA RUSKOGA KAO STRANOG JEZIKA
  Andrea Knežević
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА КУРСАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЧЕРЕЗ АНГЛИЙСКИЙ
  Наталия Калох Вид
 • ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
  Наталия Пятрасовна Дмитренко
 • ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: ИЗ ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО РКИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ЭСТОНСКИХ ШКОЛ
  Наталия Владимировна Чуйкина
 • KOGNITIVNA GRAMATIKA U NASTAVI INOJEZIČNOGA HRVATSKOG (PRIMJER POUČAVANJA NOMINATIVA I AKUZATIVA)
  Helena Burić
 • RAZVOJ PROGRAMA STUDIJA RUSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U ZADRU
  Rafaela Božić
 • UPORABA KNJIŽEVNOSTI ZA UVOĐENJE TEŽIH FILOZOFSKIH POJMOVA (NA PRIMJERU ESKAPIZMA U ČAROBNOJ GORI THOMASA MANNA)
  Dominika Boron
 • VIDEOBLOG
  AUTENTIČNA KONVERZACIJA U NASTAVI ŠPANJOLSKOG JEZIKA
  Ivana Zovko, Petra Špadić

Downloads

Published

October 3, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-331-256-9

Date of first publication (11)

2019