Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

  • 1. Autori koji predaju rad na objavu u ovom časopisu jamče da su se prilikom pisanja rada pridržavali načela akademske čestitosti.
  • 2. Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzentskom postupku pri nekom drugom časopisu. Ako je članak već objavljivan, molimo to obrazložiti pod „komentari uredniku“.
  • 3. Svaka identifikacija autora je uklonjena iz rada (samo ako prijavljujete rad koji treba proći kroz recenzentski postupak). Također, autorovo ime je uklonjeno iz svojstava dokumenta (do kojih se u Microsoft Wordu može doći preko izbornika Datoteka, Svojstva).
  • 4. Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "Prijave priloga".
  • 5. URL adrese za mrežno dostupne bibliografske jedinice su priložene.
  • 6. Članci (uključujući sažetak, podnožne bilješke i reference/bibliografiju) ne prelaze 57 600 znakova (s bjelinama).
  • 7. Ako je rad nastao na temelju nekog ocjenskog rada (završnog, diplomskog ili doktorskog), uz rad treba dodati i odgovarajuću napomenu o naslovu rada, mentoru i sveučilištu na kojem je obranjen.
  • 8. Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word, ODT ili RTF formatu.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

Prijava rada

Libellarium izlazi dva puta godišnje, u lipnju i prosincu. Uredništvo prima radove za lipanjski broj do kraja siječnja, a za prosinački do kraja srpnja. Uredništvo prima radove na hrvatskom i engleskom jeziku, a u iznimnim slučajevima i na drugim jezicima, posebice talijanskom, francuskom i njemačkom. 

Rukopisi se predaju kroz elektronički sustav za predaju radova na adresi 

https://morepress.unizd.hr/journals/index.php/libellarium/about/submissions.

Prilikom registracije u sustav autori se mole da dodaju svoj ORCID ID ako ga imaju. 

Uz radove, na samom početku rada treba navesti naslov, ime i prezime autora, adresu elektroničke pošte autora, ustanovu zaposlenja, zvanje/položaj autora i strukturirani sažetak rada (oko 200 do 300 riječi) na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori su također obvezni navesti ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te naslov rada i na engleskom jeziku. 

Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise. Prijava rukopisa za objavljivanje istoznačna je s „Izjavom o autorstvu i autorskim pravima“ prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03). Time autor jamči da poslani rad predstavlja njegov originalni rukopis, da ne krši autorska prava te strogo poštuje pravila znanstvene metodologije u pogledu citiranja tuđih izvora i navoda. Šaljući tekst za objavljivanje, autor prenosi pravo prvog objavljivanja rada na Izdavača časopisa i potvrđuje činjenicu da tekst nije bio ranije tiskan niti je pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.

Opseg i oblikovanje rada

Opseg rada treba biti između jednog i dva autorska arka (do 57 600 slovnih znakova s prazninama). U iznimnim slučajevima, uredništvo može prihvatiti i duže radove.

Rad treba sadržavati uvod, središnji dio teksta s podnaslovima, zaključak i popis literature. Mora biti pisan fontom Times New Roman, veličine 12 točaka, proreda 1,5, obostranog poravnanja. Uz rad treba dostaviti i strukturirani sažetak na hrvatskome i engleskome jeziku (200 do 300 riječi) koji treba sadržavati 4-7 elemenata:

    Cilj (obavezno) / Purpose 
    Pristup/metodologija/dizajn (obavezno) / Approach/methodology/design 
    Rezultati (obavezno) / Findings 
    Ograničenja (ako je primjenjivo) / Research limitations/implications 
    Praktična primjena (ukoliko je primjenjivo) / Practical implications 
    Društveni značaj (ako je primjenjivo) / Social implications 
    Originalnost/vrijednost (obavezno) / Originality/value 

Uz sažetak treba navesti do pet ključnih riječi, odnosno pojmova koji pomažu u klasifikaciji rada. Ključne riječi neka budu poredane abecedno i odvojene zarezom. 

Uređivanje teksta

Numeriranje poglavlja. Poglavlja u radu numeriraju se arapskim brojevima (1., 2., 2.1., 2.2., itd.). Trebaju biti istaknuti boldom (podebljanim slovima). Podnaslovi neka uz to budu stavljeni i u kosa slova – italic. 

Slike i tablice. Tablice i slike unutar teksta trebaju biti numerirane redoslijedom pojavljivanja. Svaka tablica i slika trebaju biti opisane na način da budu čitljive i izvan konteksta. Opisi tablica trebaju se nalaziti iznad tablice, a opisi slika trebaju biti ispod slike. Valja izbjegavati nazive graf, grafikon, fotografija, shema, dijagram i sl. te umjesto njih koristiti izraz 'slika', a vrstu istaknuti u opisu. Unutar dijela teksta koji se odnosi na pojedinu tablicu ili sliku potrebno je u zagradi navesti o kojoj se tablici ili slici radi. Npr. (Slika 1) ili (vidi Tablicu 2).

Izravni citati. Izravne citate u tekstu treba koristiti štedljivo, i samo kad je neophodno nužno iskazati neku misao riječima izvornog autora. Svi izravni citati trebaju u narativnom tekstu prvo biti najavljeni od strane autora priloga (treba pojasniti razloge odluke da se nešto direktno navede), te po završetku citata prokomentirani (pojasniti što je izvorni autor u tom citatu mislio reći). Citate koji iznose do 10-ak riječi treba navesti unutar teksta uobičajenim tipom slova i staviti u znakove navoda. Ukoliko je citat opsežniji, treba ga izdvojiti iz cjeline teksta kao poseban ulomak jednostrukog proreda (uvući lijevu i desnu marginu za 1 cm), manjom veličinom slova (11).

Citiranje

Bilješke se navode na dnu stranice (footnotes), a bibliografija na kraju rada. Rabljena literatura navodi se u zagradama u tekstu članka. Pri navođenju bilježaka i bibliografije treba koristiti tzv. Chicago Manual of Style, Author-Date System. Za način citiranja literature na kraju rada, kao i navođenje literature u zagradama u samome radu detaljnije vidjeti u: https://librarybestbets.fairfield.edu/citationguides/chicagoauthor-date. Iznimka od navedenog pravila navođenja bilješki su arhivski izvori, koji se uvijek navode u bilješkama na dnu stranice. Ilustracije (uključujući fotografije, karte, tablice, grafikone i sl.) se predaju odvojeno (JPG, TIFF) zadovoljavajuće rezolucije. U tekstu rada označuje se mjesto za ilustraciju. Uredništvo ne prima fotokopije izvornika. Autori Uredništvu moraju dostaviti pismenu izjavu o pravu objavljivanja ilustracija. Uredništvo potiče autore da se uvidom u objavljene priloge u Libellariumu detaljnije informiraju o oblikovanju i uređivanju vlastitih radova.

Postupak recenzije

Rad se prihvaća za objavljivanje odlukom Uredništva nakon provjere izvornosti sadržaja putem alata Turnitin/Ephorus, procjene odgovara li tematikom koncepciji časopisa te po provedenom recenzentskom postupku na temelju dviju anonimnih pozitivnih recenzija prema uputama Uredništva i u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Zadru te prema uputama COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers, vodeći računa o standardima objektivnosti, anonimnosti i povjerljivosti podataka. Kategorizacija radova provodi se prema važećim Uputama za uređivanje i oblikovanje časopisa MZO-a.

Prispjele radove koji su zadovoljili prethodno navedene uvjete Uredništvo šalje dvojici recenzenata na ocjenu i predlaganje kategorije. Prihvaćanjem recenzije recenzent potvrđuje da ne postoji nikakav sukob interesa između recenzentske i ostalih profesionalnih ili osobnih uloga. Odabir recenzenata vrši se na temelju njihove stručnosti iz područja teme rukopisa. O konačnom odabiru recenzenata odlučuje Uredništvo. 

Recenzenti recenziju trebaju poslati časopisu u roku od tri tjedna od primitka rada. U slučaju da nisu u mogućnosti prihvatiti recenziranje predloženog rada, recenzenti su dužni Uredništvo obavijestiti u roku od tjedan dana po primitku upita za recenzijom. 

Postupak recenzije je dvostruko anoniman, a recenzenti komuniciraju s autorima preko Uredništva. Recenzenti moraju voditi računa o osiguravanju anonimnosti postupka recenzije (npr. ukloniti osobne podatke iz dokumenta, da se u komentarima recenziranog teksta ne bi otkrio njihov identitet). 

Smatraju li recenzenti, nakon uvida u rad, da rad treba biti dorađen, trebaju dati prijedloge za popravak i/ili dopune. U tom slučaju, kopija recenzije šalju se autoru na usvajanje. Recenzent može zatražiti da mu se rad pošalje na pregled nakon izvršenih popravaka od strane autora. U tom slučaju, recenzent revidirani rad treba pregledati u roku od tjedan dana od primitka rada. U slučaju da to ne učini, Uredništvo će smatrati da je recenzent zadovoljan s učinjenim popravcima. 

Smatraju li recenzenti da rad nije dovoljno kvalitetan za objavu, svoje mišljenje trebaju argumentirati. 

Rad se autorima može vratiti na doradu najviše dva puta. Ako autor nije usvojio neke od komentara recenzenta, to treba argumentirano pojasniti u zasebnom dokumentu pod nazivom „Pismo recenzentu“.  U konačnoj inačici rada korigiranoj nakon komentara recenzenata autori trebaju OBAVEZNO istaknuti (bojom) dijelove teksta koji su dodani prilikom korekcija. 

Konačnu odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju rada, kao i kategorizaciji članka, donosi Uredništvo. Uvjet prihvaćanja rukopisa su dvije pozitivne recenzije. U nekim slučajevima, ako je jedna od recenzija pozitivna, a druga negativna, rad se upućuje na ocjenu trećem recenzentu. Izuzev elektroničke komunikacije s recenzentima (slanje rukopisa i recenzentskog obrasca, pri čemu se vodi računa o standardima povjerljivosti i zaštite osobnih podataka), Uredništvo nije uključeno u proces recenziranja rukopisa.

Detaljan opis etičkih očekivanja za recenzente dostupan je u Izjavi o izdavačkoj etici i nesavjesnosti.

Objava 

Libellarium ne naplaćuje prijavu i objavu članaka. 

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućuje trenutni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.

Izjava o privatnosti

Osobni podaci i adrese e-pošte pohranjeni unutar mrežnog sjedišta koristit će se isključivo u svrhu objave časopisa te se neće koristiti u druge i svrhe i distribuirati trećim stranama.