Hrvatska čitateljska društva središnje Istre na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće Hrvatska čitaonica u Sv. Petru u Šumi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tina Horvat
Ivana Hebrang Grgić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati povijesni razvoj čitaoničkog pokreta u Istri na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće s naglaskom na čitateljska društva središnje Istre na primjeru Hrvatske čitaonice u Sv. Petru u Šumi.


Pristup/metodologija. Istraživanje čitaoničkog pokreta provedeno je na temelju analize sadržaja arhivskog gradiva i publikacija. Korišteni su izvorni zapisnici i drugi dokumenti Hrvatske čitaonice u Sv. Petru u Šumi, koji se nalaze u Župnome uredu, gradivo Državnog arhiva u Pazinu i tekstovi objavljeni u novinama Naša sloga i Pučki prijatelj.


Rezultati. Prvi dio rada daje pregled povijesti čitaoničkog pokreta u Istri u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Drugi se dio rada odnosi na osnivanje čitateljskih društava središnje Istre, s posebnim osvrtom na Hrvatsku čitaonicu u Sv. Petru u Šumi. Iako za većinu čitaonica preporodnoga razdoblja ne postoji sačuvana izvorna primarna građa, djelovanje Hrvatske čitaonice u Sv. Petru u Šumi moguće je rekonstruirati na temelju sačuvanih izvora. Ovaj rad donosi prikaz osnivanja Čitaonice, opisuje uvjete i vrste članstva te donosi popise nabavljenih publikacija. Daje se povijesni i politički kontekst djelovanja Čitaonice.


Originalnost/vrijednost. Radom se doprinosi utvrđivanju temeljnih obilježja razvoja čitaoničkog pokreta središnje Istre u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Donose se nove spoznaje o radu Hrvatske čitaonice u Sv. Petru u Šumi te ispravljaju neke činjenične pogreške koje su se ponavljale u sekundarnim izvorima.


Ključne riječi: čitaonica, čitaonički pokret, čitateljska društva, središnja Istra, Sv. Petar u Šumi

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Članci

Citati

Bratulić, Josip. 1989. „Pogled u povijest Supetaršćine…“ U Sv. Petar u Šumi nekad i danas, urednici Mario Bratulić i Ladislav Turčinović, 5–32. Sveti Petar u Šumi: MZ Sv. Petar u Šumi – Omladinski klub Sv. Petar u Šumi.

C. K. Statistička centralna komisija. 1894. Special-Orts-Repertorium des österreichisch-illyrischen Küstenlandes = Repertorio speciale dei luoghi nal litorale austro-illirico = Specijalni repertorij krajev na avstrijsko-ilirskem Primorju = Posebni popis mjesta u avstro-ilirskom Primorju. Wien: Alfred Hölder; K. U. K. Hof – und Universitäts Buchhandler. https://hdl.handle.net/11686/file417

Crljenko, Branimir. 1996. „Hrvatske čitaonice srednje Istre.“ U Lindarski zbornik: zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 110. obljetnice osnutka Hrvatske čitaonice u Lindaru, glavni urednik Josip Šiklić, 37-49. Pazin: Koordinacija istarskih ogranaka Matice hrvatske.

Crljenko, Branimir. 1999. „Hrvatska čitaonica u Pazinu.“ U Pazin u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća: zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 100. obljetnice utemeljenja Hrvatske čitaonice u Pazinu, glavni urednik Josip Šiklić, 107-129. Pazin: Skupština udruga Matice hrvatske istarske županije.

Crljenko, Branimir. 2020. Hrvatske čitaonice preporodne Istre: žarišta kulturnog i nacionalnog preporoda. Rovinj: HDK [i.e. Hrvatsko kulturno društvo] Franjo Glavinić.

Cukrov, Ante. 2001. Između obrazovanja i denacionalizacije, Lega Nazionale i njezine škole u Istri krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Pula: C.A.S.H.

Dabo, Mihovil. 2017. „Za kmetske prste: Juraj Dobrila i širenje pisane riječi.“ Problemi sjevernog Jadrana 16: 65-78.

Dobrić, Bruno. 2003. Kultura čitanja i nacionalni pokreti: čitalačka društva i knjižnice u Puli u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Pula: C.A.S.H.

Gross, Mirjana. 1970. „Značaj prvih deset godišta Naše Sloge kao preporodnog lista.“ U Zbornik Pazinski memorijal: Sv. 2, 39-59. Pazin: Katedra Čakavskoga sabor.

Hebrang Grgić, Ivana. 2018. Kratka povijest knjižnica i nakladnika: s kodovima i aplikacijom. Zagreb: Naklada Ljevak.

Hrvatska enciklopedija. 2021. s.v. „Rapalski ugovor.“ Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristupljeno 27. veljače 2021. https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=51831

Hrvatski jezični portal. n. d. „Čitaonica.“ Pristupljeno 20. kolovoza 2020. https://hjp.znanje.hr/index.php?show=search

Hrvatski jezični portal. n. d. „Šarenjak.“ Pristupljeno 20. kolovoza 2020. https://hjp.znanje.hr/index.php?show=search

Jakovljević, B. 1978. „120 godina osnovne škole u Sv. Petru u Šumi.“ U Sv. Petar u Šumi: Supetarština jučer, danas, sutra, urednik Mario Kalčić, 7-23. Pula: Otokar Keršovani.

Jelinčić, Jakov. 1989. „100. godišnjica osnivanja „Hrvatske čitaonice“ u Sv. Petru u Šumi.“ Vijesti Društva bibliotekara Istre 8, br.10: 2-13.

Jelinčić, Jakov. 1993. „Hrvatska čitaonica u Sv. Petru u Šumi.“ U Hrvatska čitaonička društva u Istri u 19. i početkom 20. stoljeća, priredio Bruno Dobrić, 69-76. Pula : Društvo bibliotekara Istre. Pazin : IKD „Juraj Dobrila“.

Kolar-Dimitrijević, Mira. 2013. Povijest novca u Hrvatskoj od 1527. do 1941. godine. Zagreb: Hrvatska narodna banka.

Matoš, Antun Gustav. 1973. Feljtoni, impresije, članci: Sabrana djela Antuna Gustava Matoša: (1873-1914-1973): sv. 15. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Milanović, Božo. 1967. Hrvatski narodni preporod u Istri: Knjiga I. Pazin: Istarsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda.

Milotić, Ivan. 2013. „Potpore biskupa Josipa Jurja Strossmayera čitaonicama i narodnjačkom pokretu u Istri (Građa Dijecezanskog arhiva u Đakovu).“ Vjesnik Istarskog arhiva 20: 209-27.

Šepić, Dragovan. 1981. „O procesu integracije hrvatske nacije u Istri.“ U Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća, uredila Mirjana Gross, 251-81. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.

Šetić, Nevio. 1993. „O integraciji, odnosno nastanku suvremene hrvatske nacije u Istri.“ U Hrvatska čitaonička društva u Istri u 19. i početkom 20. stoljeća, priredio Bruno Dobrić, 7-18. Pula: Društvo bibliotekara Istre; Pazin: IKD „Juraj Dobrila“.

Stipčević, Aleksandar. 2006. Povijest knjige. Zagreb: Matica hrvatska.