Acta Iadertina je znanstveni časopis kojeg izdaju Odjel za pedagogiju te Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru. Objavljuje radove iz područja pedagogije i filozofije te interdisciplinarne radove srodnih društvenih i humanističkih znanosti i disciplina. Izlazi od akademske godine 2003/04. kao godišnjak, a od akademske godine 2014/15. izlazi dvaput godišnje. Svi zaprimljeni radovi podliježu recenzentskom postupku, tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji. Časopis ima međunarodno uredništvo.

Radovi iz časopisa referiraju se u:

1. EBSCO Academic Search Premier
2. Academic Search Complete
3. Academic Search Alumni Edition,
4. Academic Search Ultimate,
5. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS),
6. One Belt, One Road Reference Source,
7. Hrčak,
8. Morepress.

Svezak 20 Br. 1 (2023)

Samoprocijenjena spremnost odgojitelja za pedagoško vođenje

Nikolina Varjačić, Rahaela Varga

Pedagoško se vođenje sve više promiče kao participativni oblik vođenja koji predstavlja odmak od tradicionalnog razumijevanja da je samo jedan vođa u ustanovi. U slučaju predškolske ustanove, uz vođenje na razini čitave ustanove, i odgojitelji bi trebali prakticirati pedagoško vođenje na razini pojedine skupine djece. Za to su im potrebne određene kompetencije kako bi bili spremni za primjenu različitih aspekata pedagoškog vođenja u svakodnevnoj praksi. Stoga se spremnost promatra kao posjedovanje potrebnih znanja i vještina za djelotvorno rješavanje različitih profesionalnih izazova u sklopu pedagoškog vođenja, ali i odgovoran pristup, tj. svjesnost o važnosti kompetencija pedagoškog vođenja.
Provedeno je istraživanje s ciljem detektiranja kakvoće spremnosti odgojitelja za rad u odgojno-obrazovnim skupinama primjenom pedagoškog vođenja mjerena samoprocjenom razvijenosti kompetencija vođenja te procjenom važnosti pojedinih kompetencija za pedagoško vođenje. Provjerena je i značajnost grupnih razlika u navedenoj (samo)procjeni. Rezultati pokazuju da se odgojitelji procjenjuju najspremnijima uvažavanju različitosti i multikulturalnosti te izgradnji povjerenja i suradničkog odnosa s djecom, dok se najmanje spremnima procjenjuju za primjenu novih tehnologija u radu, ulaganje truda u profesionalni razvoj te uključivanje roditelja u rad ustanove. Utvrđene su određene statistički značajne razlike u procjeni važnosti pojedinih aspekata pedagoškog vođenja i samoprocjeni njihove razvijenosti u odnosu na stručnost odgojitelja, radno iskustvo i uvjete rada.

7-25


Doprinos predstavnika kulturne pedagogije hrvatskoj pedagogijskoj baštini

Marija Bistrić

Kulturna pedagogija razvila se u Njemačkoj početkom 20. stoljeća unutar reformne pedagogije, a nastala je kao odgovor na krizu zastarjele normativne pedagogije herbartovskog podrijetla. U Hrvatskoj se pojavila između dva svjetska rata djelovanjem najznačajnijih predstavnika kulturne pedagogije u Hrvatskoj – Stjepana Matičevića, Pavla Vuk-Pavlovića te Stjepana Patakija. U središte svog interesa stavlja odgoj, kulturu, kulturne vrijednosti te odnos između odgajatelja i djeteta, odnosno mladog čovjeka. Cilj rada je utvrditi sličnosti i razlike u stajalištima prema odgoju iz perspektive vodećih hrvatskih predstavnika kulturne pedagogije te utvrditi mjesto kulturne pedagogije u hrvatskoj pedagogijskoj baštini pomoću rada na dokumentaciji. Glavni doprinos predstavnika kulturne pedagogije hrvatskoj pedagogijskoj baštini ogleda se u odvajanju pedagogije od filozofije u samostalnu znanstvenu disciplinu, promoviranju i unapređenju izobrazbe i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, a zatim i u osuvremenjivanju pedagogijskih misli po uzoru na suvremena pedagoška promišljanja tadašnjih europskih pedagoga. Nadalje, Matičević je 1928. utemeljio prvi studij pedagogije na Sveučilištu u Zagrebu, Vuk-Pavlović svojim je djelom Ličnost i odgoj, napisanom u duhu kulturne pedagogije, hrvatskoj pedagogijskoj baštini ostavio u naslijeđe vrlo vrijednu teoriju odgoja, a zaslugom Patakija osnovan je Pedagoški institut Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem je organizirao i pedagoško-metodičko obrazovanje budućih srednjoškolskih nastavnika, što također predstavlja važan doprinos hrvatskoj pedagogiji u cijelosti.

27-49


Antropološki dualizam Renéa Descartesa

Ivana Knežić, Borislav Dadić, Domenika Palić

U članku se s pozicije tomističke filozofije kritički analizira Descartesovo dualističko shvaćanje čovjeka s ciljem isticanja novih elemenata njegove filozofske antropologije u odnosu na aristotelovsko-skolastičku filozofsku tradiciju, kao i ukazivanja na njihove posljedice. Pritom se polazi od Descartesova shvaćanja čovjekova načina bivstvovanja, da bi se potom istražilo njegovo objašnjenje osnovnih djelovanja ljudskoga bića – spoznaje i htijenja. U istraživanju je korištena metoda filozofske analize izvornih Descartesovih tekstova – Metafizičke meditacije, Diskurs o metodi, Načela filozofije i Strasti duše. Rezultati istraživanja ukazuju na poteškoće i nedosljednosti Descartesove nove antropologije te na njihove dalekosežne negativne posljedice, kako na teoretskoj, tako i na praktičkoj razini.

51-73


Poticanje kreativnosti u nastavi

trijarhično poučavanje s primjerom dobre prakse

Rosanda Pahljina-Reinić, Barbara Rončević Zubković, Iva Močibob

Rad se bavi načinima osmišljavanja razrednog okružja u funkciji razvoja kreativnih sposobnosti učenika u kontekstu poučavanja za kreativnost. Preduvjeti su razvoja kreativnosti učenika modeliranje kreativnosti nastavnika i poticanje uvjerenja o samodjelotvornosti. Neke od temeljnih tehnika poticanja kreativnosti učenika jesu preispitivanje postojećih pretpostavki, definiranje i redefiniranje problema, poticanje generiranja ideja i poticanje interdisciplinarnog pristupa idejama. Kako bi se izbjegle prepreke kreativnosti, važno je poticati preuzimanje razumnog rizika, omogućavati toleranciju dvosmislenosti/neizvjesnosti i dopuštati pogreške pri učenju. Složene tehnike poticanja kreativnosti učenika usmjerene su razvoju odgovornosti i samoregulacije u kreativnom stvaranju, kao i poučavanju vrijednosti ustrajnog zalaganja i odgode zadovoljstva u kreativnom radu. Kreativni rad zahtijeva uravnoteženost triju misaonih sposobnosti ključnih za uspješnu inteligenciju: analitičkih, kreativnih i praktičnih. Poučavanje prema principima uspješne inteligencije naziva se Trijarhično poučavanje i vrednovanje (Triarchic Instruction and Assessment, TIA) i temelji se na poticanju navedenih sposobnosti. Podrazumijeva učiteljevo pronalaženje materijala najprikladnijih za razvoj određenih sposobnosti (analitičkih, kreativnih i praktičnih) te pomaže učeniku kompenzirati ili ispraviti slabosti, a istaknuti jake strane, čime se pojačava i motivacija za učenje. Na kraju rada prikazani su primjeri provedbe trijarhičnoga poučavanja u nastavi školskog predmeta Hrvatski jezik u petom i šestom razredu, kroz korake planiranja trijarhičnoga poučavanja i vrednovanja.

75-99


Učitelji u inkluziji

Karla Matić, Petra Kasap

U obrazovnom smislu inkluzija se definira kao aktivno uključivanje učenika s teškoćama u redovni nastavni proces (Subotić, 2014). U tom kontekstu učitelji predstavljaju najvažniju sponu između učenika i škole kao institucije, stoga se upravo oni smatraju jednim od ključnih faktora prilagodbe učenika s teškoćama na pohađanje školskog programa (Rajović i Jovanović, 2010). Cilj ovog rada ispitati je kako učitelji iz Zadra percipiraju inkluziju djece s teškoćama, kako procjenjuju vlastite kompetencije za taj oblik rada te s kojim se preprekama susreću. U tu svrhu provedeno je pet polustrukturiranih intervjua s učiteljima iz Zadra (OŠ Stanovi), nakon čega su prikupljeni podatci transkribirani i analizirani. Utvrđeno je da učitelji vide inkluziju kao obrazovnu praksu koja promiče toleranciju i suradničko ponašanje, procjenjuju je profesionalnim izazovom, ali ujedno i naglašavaju potrebu za profesionalnim usavršavanjem i stjecanjem dodatnih kompetencija. Dodatno, učitelji su istaknuli važnost suradnje s asistentima, stručnim suradnicima i roditeljima kako bi inkluzija bila uspješna, dok su nedovoljnu podršku školskog sustava (materijalne i financijske resurse) prepoznali kao značajnu prepreku u kvalitetnom radu.

101-123


Pregledaj sve brojeve