Rudolf Desselbruner: tiskar, nakladnik i urednik – drugi dio

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Josip Luzer
Srećko Jelušić

Sažetak

Cilj. Rad se bavi životom i djelom tiskara, nakladnika i urednika, Rudolfa Desselbrunnera (Graz, 1851. ‒ Gradačac, 1931.) i njegovim tiskovinama: Galeb, Vragoljan i Kvarner koje je izdavao u Bakru, a tek nekoliko brojeva na Sušaku. To razdoblje s prekidima obuhvaća vrijeme od 1878. do 1892. godine. Rad je podijeljen u dva dijela zbog opsežnih saznanja i dosad nepoznatih detalja iz života i djelovanja te nakladničke ostavštine R. Desselbrunnera. U ovome, drugome dijelu rada, upoznajemo čitatelje s tri lista koja je Desselbrunner tiskao, bio im nakladnikom i uglavnom ih sam uređivao. Time smo nastojali olakšati pretraživanje i korištenje odabranih članaka radi novih znanstvenih spoznaja o tiskarstvu te praćenja društvenih i političkih događaja u Hrvatskom primorju u drugoj polovici 19. stoljeća.


Metodologija. Da bi postigli najvažnije zacrtane ciljeve ovoga dijela rada, autori su pročitali i analizirali članke svih brojeva spomenutih listova, izdvojivši pritom ukupno njih 245 kao reprezentativni uzorak. Potom su ih obradili metodom sadržajne analize.


Rezultati. Ovim radom ostvarena su tri značajna rezultata. Prvo, omogućen je uvid u dostupne detalje iz života i djelovanja R. Desselbrunnera kao i u sadržaj članaka i njihovo lako pretraživanje, čime je znatno olakšano daljnje istraživanje informacijskim znanstvenicima, povjesničarima, etnolozima i dijalektolozima. Drugo, dokazano je da je Desselbrunner zaslužan za promicanje građanskih sloboda, slobode tiska i govora kao i etabliranje kulture dijaloga. Treći je rezultat ovoga rada dokaz da je na lokalnoj razini u svojim tiskovinama trajno zabilježio brojne društvene događaje u gradu Bakru i okolici, ponudivši tako dopunske izvore za pisanje lokalne povijesti.


Originalnost. Originalnost rada prepoznaje se kroz obradu arhivskoga gradiva, a može se iščitati i iz pristupa obradi članaka koji nije zamijećen ni kod pisanja o većim riječkim pa ni hrvatskim starim novinama.


Ključne riječi: Bakar, list Galeb, list Kvarner, Rudolf Desselbrunner, list Vragoljan

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Članci

Citati

Cvjetković, Niko, st. 2002. Hrvatsko pjevačko društvo „Sklad“. Bakar.

Cvjetković, Niko, st. i Josip Luzer. 1996. „Hrvatsko pjevačko društvo „Sklad“ iz Bakra. I dio (1877.-1940.).“ U Bakarski zbornik 2, uredio Niko Cvjetković, 93-125, , Bakar: Grad Bakar.

Frntić, Franjo i Željko Poljak. 2002. „Hirc, Dragutin.“ U Hrvatski biografski leksikon. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristupljeno 9. 12. 2021. https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=7644.

Hirc, Dragutin. 1996. Hrvatsko primorje. Rijeka: tiskara Rijeka, pretisak iz 1891.

Hrvatska enciklopedija. 2021. s.v. „Barčić, Erazmo st.“. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristupljeno 6. 1. 2021. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5887.

Klepac, Zvonimir. 1996. Uspomene iz Bakra ‒ Crtice iz mojeg života. Rijeka: Matica hrvatska, Ogranak Rijeka.

Kokić, Danijel. 2016. Humor naš primorski. Kostrena; Novi Vinodolski: Katedra Čakavskog sabora Kostrene; Naklada Kvarner d.o.o.

Lukežić, Irvin. 2019. Hreljinski trolist, Bakarski zbornik, Kolo monografija, sv. 6, Bakar: Grad Bakar.

Luzer, Josip. 2018a. Statuti i pravilnici u gradu Bakru. Rijeka: Državni arhiv u Rijeci i Ogranak Matice hrvatske u Rijeci.

Luzer, Josip i Niko Cvjetković, st. 1997. „Hrvatsko pjevačko društvo „Sklad“ iz Bakra. II dio (1940.-1974.).“ U Bakarski zbornik 3, uredio Niko Cvjetkotivć, 157-79, Bakar: Grad Bakar.

Matković, Stjepan i Dinko Šokčević. 2009. „Khuen Héderváry, Károly (Dragutin, Karlo, Karl).“ U Hrvatski biografski leksikon. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristupljeno 9. 12. 2021. https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=204.

Mažić, Mate. 1896. Prilozi za poviest grada Bakra. Sušak: Tisak Narodne tiskare G. Kraljeta.

Nosić, Milan. 2007. Pomorski leksikograf Božo Babić. Rijeka: Maveda; Hrvatsko filološko društvo.

Oštrić, Vlado. 1979. „O početcima radničkog pokreta u Senju (1874.-1914.).“ U Senjski zbornik, uredio Miroslav Glavičić, 5-38. Senj: Gradski muzej Senj.

Polonio-Balbi, Michelangelo. 1896. Prima guida generale di Fiume, nona annata, Fiume: Stabilimento Tipo-Litografico.

Škrbec, Stanislav. 1995. Crna umjetnost u Rijeci: Riječka zvijezda Gutembergove galaksije: Tiskarstvo Rijeke i hrvatske glagoljaške tiskare. Rijeka: Tiskara Rijeka.

Pavečić-Paić, Katarina. 1981. „Život i rad Dragutina Hirca.“ Zbornik za povijest školstva i prosvjete 14: 84-6.

Stolac, Diana. 1998. Hrvatsko pomorsko nazivlje. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.

Stolac, Diana. 2020. „Filološka strujanja u Rijeci u 19. stoljeću.“ U Tragovi građanske tradicije. Zbornik radova s kolokvija Riječka građanska kultura 19. stoljeća, uredili Irvin Lukežić i Sanja Zubčić, 203-17. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku.

Štefanac, Tamara. 2011. „Cenzurirani ilustrirani materijal u hrvatskim časopisima u vrijeme banovanja Khuena Hédervárya (1883. – 1903.).“ Libellarium 4, br. 1: 23-38.

Šupraha-Perišić, Milka. 2013. „Od Casina do Gradske knjižnice Bakar 1833.-2007.“ U Narodne knjižnice i čitaonice u Bakru od 19. stoljeća: izvorišta Gradske knjižnice Bakar, uredio Boris Petković, 35-55. Bakar: Grad Bakar; Gradska knjižnica Bakar.

Turkalj, Jasna. 2000. „Pravaško humorističko-satirički listovi kao prenositelji političkih poruka 80-tih godina 19. stoljeća.“ Časopis za suvremenu povijest 32, br. 3: 463-72.

Veber Tkalčević, Adolfo (1885.-1890). Djela Adolfa Vebera zagrebačkoga kanonika, sv. I.-IX, Zagreb.

ARHIVSKI IZVORI

Gradsko poglavarstvo Bakar. HR-DARI-21, spis 231/1879., spis 1121/1880., spis 1178/1881

Sumarni inventar, Gradsko poglavarstvo Bakar, Izradili: Zadarka Greblo i Ante Ljubičić, HR DARI 21, Rijeka, 1994, http://arhinet.arhiv.hr/_Pages/PdfFile.aspx?Id=2901.

MREŽNI IZVORI

List Galeb – Stare hrvatske novine, portal digitaliziranih novina. Pristupljeno 11. 7. 2020. http://dnc.nsk.hr/newspapers/LibraryTitle.aspx?id=26783A10-05F4-4AD0-9D08-C0C0BEDA0076.

List Vragoljan – Stare hrvatske novine, portal digitaliziranih novina. Pristupljeno 23. 10. 2020 http://dnc.nsk.hr/Newspapers/LibraryTitle.aspx?id=b5e9f095-5308-4aa3-8c00-5600b384022f#.

List Kvarner – Stare hrvatske novine, portal digitaliziranih novina. Pristupljeno 8. 1. 2010. http://dnc.nsk.hr/Newspapers/LibraryTitle.aspx?id=6f1a1e67-f8aa-4c19-8b16-18f18bbc2b5b&y=1884&m=10&d=15#